VIS

Zpět na hlavní stránku
vis.txt Pracovní elaborát

Určeno zatím pouze pro vnitřní potřebu


ZE ŽIVOTA V.I.S.u
Vážení přátelé,

dostává se vám do rukou materiál, pojednávající formou vy-braných fragmentů o vnitrokapelním životě hudebního kroužku V.I.S. z Ústí nad Orlicí a České Třebové v letech 1998 až 2002. Tedy o tom, co všechno se přihodilo na jednotlivých zkouškách a vystoupeních a bylo poté zachyceno v podrobných zápiscích br. kapelníka. Rovněž jsme si říkali, že by po nás mohlo zůstat v upomínku alespoň něco více hmatatelného. Texty jsou řazeny chronologicky za sebou, tak jak je čas a Mannittou přinesl, a jsou opatřeny pořadovými čísly z celkových sestav.

Poznámka 1 : všechny postavy uváděné v textu jsou skutečné ....
Poznámka 2 : všechny události v textu popisované se opravdu staly (i když řada zúčastněných osob by si jistě přála, aby k nim nikdy nedošlo) ....
Poznámka 3 : pro pravdu se lidé nejčastěji hněvají, že ....

Vysvětlivky : L.K.Š. = Lenka Korečková Špaisová
J.T.M. = Jarča Trumpetková mladá
P.U.K. = paní učitelová Kněžková
br. = bratr (označení některých osob)Ústí nad Orlicí, leden 2003 Petr K.Kulda

1. sezóna 1998
-----------------------------------------------------------------------------------
1. zkouška 05.09.1998
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Úvodní zkouška nového tělesa, chtěného dítěte příkladné iniciati-vy dvou nepůvodních členů nedávno se rozpadnuvší sestavy Já a zbytek brr.Trumpetky (Jaromíra Petra) a Provázka (Petr Kulda) za ideologického přispění br.Racka (Karla Pokorného) ....

Složení : Petr K.Kulda - violoncello, baskytara, zpěv
Jaromír T.Petr - flétny, perkuse, zpěv
Tomáš H.Hartman - kytara, zpěv
Karel R.Pokorný - kytary, zpěv

Budiž jim Mannittou lehký ....

2. sezóna 1999
-----------------------------------------------------------------------------------
21. zkouška 27.02.1999
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Příchod se odehrál dosti přesně, kdy pouze br.Hary přišel o něco později, ovšem omluvou mu bylo, že s sebou přivlekl elektrický na- hrávací stroj. Br.Karel, jak je u něj občas zvykem, pronášel obtížně reprodukovatelná hodnocení vztahu dvou nejbližších bytostí, avšak bez negativního vlivu na výkon ....

-----------------------------------------------------------------------------------
4. vystoupení 13.03.1999 - Oblastní kolo PORTA Žamberk
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Vycestovalo nás dosti a kteří bratři to byli : br.Karel (sám svým krytým vozem plným kytar), br.Trumpetka s mírnými problémy na 3+1 (3 živočišná uhlí + 1 Endiaron), J.T.M. (s jejich truhlářským kdysi oranžovým vozem), br.Hary (sám s nimi jejich vozem) a já s celou rodinkou a vozem, plným hudebního náčiní ....
.... Dopoledne od 9.40 zvukové zkoušky, kde br.Karel mírně zmaten odposlechem neodposlechem a tudíž chlácholen (inu, mladý muzika- nt, že) ....
.... Oběd již tradičně v restaurantu Na Růžku v odpovídající kvalitě a množství (polívčičky, řízeček, svíčková, sýrec ad.) ....
.... Br.Trumpetka získal cenu (keramický džbánek) za sólový výkon na flétničky, pročež jej bude třeba naplnit ....
.... Od zvukaře Mikysky jsme získali poměrně kvalitní nahrávku na- šeho vystoupení, nad kteroužto zejména br.Karel vykřikoval nadše-ním, strhávajíce si přitom sluchátka z uší ....
.... O přestávce mezi soutěží a večerním koncertem br.Trumpetka s J.T.M. odešli do přírody, zatímco já s rodinkou a br.Harym do diva-delní vinárny, kde po delším zdráhání a neméně dlouhém čekání po-jedeny velmi dobré křapáče. Br.Karel odešel opět Na Růžek poho-vořit s porotci a pořadateli o důležitých souvisejících problémech ....

P.S. Co se oné nahrávky týká, bylo mi se doslechnouti, kterak br. Karel zmíněnou pouštěl ve svém autě Davidu Kaplanovi při cestě na večeři na Andrlův toť chlum. A jelikož nahrávka dlouhá a cesta krát-ká, jeli prý celou cestu rychlostí asi tak 20 km/hod., aby jako David Kaplan o nic nepřišel. Pročež posledně jmenovaný po jisté době di-plomaticky pravil, že by možná stálo za úvahu jet poněkud rychleji, aby jim nezavřeli, a pustit si zbytek kazety cestou zpátky ....

-----------------------------------------------------------------------------------
5. vystoupení 30.04.1999 - Čarodějnice Gymnázium
Česká Třebová
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Před vystoupením od 16.00 zkouška, kam br.Karel přišel později, neboť ho stihl tradiční chrapot ....
.... Jeli jsme 2 vozy - br.Hary a já, Trumpetka vyrazil na bicyklu za J.T.M. Tu jsme však potkali na Lhotce jedoucí mu v ústrety, zatímco jeho jsme nepotkali vůbec, což bylo podivné. A tak není divu, že na místo samé dorazil velmi pozdě tvrdíce, že prý ještě musil večeřeti ...

.... Občerstvení v loňském provedení, obsluha prováděna učitelem tě-locviku pro kapelu grátis, jen br.Karel toho nevědouc vystál sobě fro-ntu na pivo za plnou taxu, kteréžto si pak navíc na podiu vylil. Avšak my staří dobráci jsme mu nakonec prozradili, že vše je jinak a on měl velikou radost ....
.... Počasí zprvu teplé, leč po slunka západu zima ukrutná. Poučení pro příště, bude-li jaké : vezmeme si na sebe kožich a teplák a všech-no. Už jich sedm zmrzlo, mohli bychom být osmí ....
.... V nočních hodinách se rovněž projevily temné chmury, obestírají-cí celou naši vlasť, neboť odjíždějíce v 1.30 domů, objeli jsme s br. Karlem ve voze takřka všechny hospody po cestě a všude temno, pu-sto a prázdno. To vloni bylo národu veseleji, že ....

-----------------------------------------------------------------------------------
6. vystoupení 15.05.1999 - Krajské kolo PORTA
Česká Třebová
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Sraz byl v 8.30 hod. u Trpaslíka, přičemž br.Trumpetka dlel v no-ci v komůrce u J.T.M. v Č.T. Na místo samé neboli do Malé Scény v České Třebové však přišel kupodivu včas a sám ....
.... Br.Karel dlel jako obvykle ve špatném rozmaru, neboť měl za to, že kromě hraní bude celou akci i uvádět a fotografovat, což komen-toval těžko reprodukovatelnými výroky. Jaká pak byla jeho nehynou-cí radosť, když se dozvěděl, že president Kumpošt přemluvil konfe-renciéra p.Musílka, aby to vzal za něj a firemní novinový fotograf že to nakonec taky nějak zmákne ....
.... Při dopoledním briefingu s uvaděčem p.Musílkem jsem vstoupil do místnosti předčasně a natrefil kohosi z taktéž vystupujících kapel, jak tluče konferenciérovi klíny do hlavy stran historie, současnosti a zejména budoucnosti jejich kapely, kde éterem poletovala vítězství na všech Portách, kompaktní disky a professionální dráha na poli we-
stern-country-popmusic. Inu, každý to vidíme jinak, což jsme při popisu činnosti našeho hudebního kroužku letmo zmínili ....
.... Oběd jako obvykle na Trávníku (čočková polívčička s rohlíčky + řízeček + Gambrinus, resp.gulášek, žampionky apod.) ....

.... Během mumraje ve foyeru se ke mně přitočil Petr Hubálek se spi-kleneckou poznámkou, že br.Karel má pro mě důležitou zprávu. Leč po letmém pohledu na nasranou bratra Karlovu tvář jsem usoudil, že patrně o nic veselého nepůjde, pročež jsem již dále nepátral. O to větší překvapení nás čekalo vzápětí v sále, když jsme byli prohlášeni celkově druhými s postupem do Plzně. Některé z bratrů tato skuteč-nost natolik sebrala, že upadl do psychologického šoku, kterýžto se projevoval zejména projevy naprosté deprese a výroky :
- do Plzně, no to je v prdeli, to teda nepojedu na vodu ...
- mám radost, no jasně, že mám radost, sakra ... ale ta
ZODPOVĚDNOST!
Avšak prvotní překvapení se podařilo překonat, pročež jsme odkvači-li na náslechy do šatny, kde naše vystoupení rozebráno vcelku racio-nálně s pozitivními výstupy do další činnosti (což někteří pochopil až po sekundárních dovětcích). Bože, to je dřina provdat dcéru ....
- tak co tam teda máme hrát, kdyžs nám to všechno poplival ?!?
.... Večer provedeno vyhlášení ceny diváků, kterou jsme, u všech vo-usů Mannittouových, získali díky masivní podpoře spřátelených vstu-pné platících zájmových skupin a jednotlivců (Norbik & kolektiv, Hary & kolektiv, Uzlík & kolektiv ad.), což nás taktéž velmi potěšilo a získali jsme pěknou keramickou sošku paňáčka se zdviženým palcem. Za druhé místo jsme takto obdrželi rovněž kvalitní vázičku zn. Šich Handmade ....
.... V pondělí 17.5.1999 vpodvečer mě na pracovišti navštívil br.Ka- rel, zvěstovavše mi, jak sice v sobotu večer po Portě ulehl ku sprave- dlivému spánku, ze kterého se však probudil ve 4 hodiny ráno, jsa zbrocen studeným potem na zádech a němou otázkou na rtech : co tam v té Plzni, u všech všudy, budeme hrát. Pročež již až do rána oka nezamhouřil. I snažil jsem se ho chlácholit, což se díky povzbudivé- mu konibarskému prostředí s kvalitním 10 stupňovým pivem a zej-ména moravské klobásce částečně udařilo. Jak se však záhy mělo ukázat, nikoliv na dlouho ....
.... Neboť již ve středu 19.5.1999 jsem byl br.Karlem opětovně urgen-tně vyzván, že se musíme sejít, abychom opětovně řešili problém, co tam v té Plzni u všech všudy budeme hrát. I vytvořil jsem faktografi-cké pojednání o našem repertoiru a v chladnu altánu u Malinů za pří-tomnosti a posléze nepřítomnosti Karla Blanka (který nechtíc polil, čímž znehodnotil, naše tak pracně sesmolené dítě, náš Corpus Delicti čiliže seznam, minerálkou), jsme řešili a řešili a řešili a abych pravdu řekl, patrně opět nedořešili problém, co tam v té Plzni u všech všudy budeme hrát. Pročež patrně budeme dále řešit a řešit a řešit i v sobo-tu na zkoušce a jestli neumřeli, tak ....

-----------------------------------------------------------------------------------
28. zkouška 22.05.1999
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Byli jsme s br.Karlem domluveni, že se sejdeme již v 16.00, aby-chom konečně provedli zadání zaměření komb za účelem ušití kože-nkových futrálů.Leč nedohodli jsme místo srazu, pročež jsme oba če-kali na svých pozicích, až br.zatelefonoval a já jsem přišel k němu pomoci odnášet. Zaměření jsme provedli bystře, takže v 17.00 mohla
zkouška započít. Br.Karel byl jako na trní, celý nesvůj a vnitřně ne-pokojen, neboť se stále nemůže srovnat s tím, co tam v té Plzni u všech všudy budeme hrát. Pročež jsem pravil, že projedeme některé odložené kusy, abychom tedy rozšířili původní repertoir, avšak to ta-ktéž bylo špatně, neboť prý jest třeba cvičit standardní kusy na vy-stoupení dne 5.června v Lanškrouně. Pročež jsme sestavili seznam cca 30 kusů na zmíněné vystoupení a jali se pilně cvičit. Všici jsme pozorovali br.Karla, který byl evidentně stále na jako trní. Inu, ta zo-dpovědnost, že .... Taktéž br. Karel líčil ostatním, jak strašlivé bylo provedení domluvení vystoupení na faře v Lanškrouně u p.faráře Czendlika, pročež to v jeho podání vypadalo, že tam vlastně nikdo hrát nechce, než ten zlý Kulda ....

-----------------------------------------------------------------------------------
29. zkouška 05.06.1999
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Br.Karel byl tak jako obvykle mírně nesvůj, pročež jsme, tak jako obvykle, trpělivě čekali, co za problém v tom zasejc bude. A dočkali jsme se. Br.Karel to samozřejmě nevydržel a tak nám bylo vyslech-nouti, kterak den předtím na schůzi Kocianova houslového výboru řekl několika zasloužilým členům pravdu, kterou od něj chtěli slyšet. A byly to, jak také jinak, pravdy, jako když kopne do hlavy kůň. Pro-čež má br.Karel několik nových osobních nepřátel, my jsme smíchy padali ze židlí a na zkoušce konečně zavládlo uvolnění. Inu, je to dři-na, provdat dcéru ....

-----------------------------------------------------------------------------------
30. zkouška 12.06.1999
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Jelikož silně lilo, jel jsem na malém kole s parapletem a po cestě mě napadlo, že nejlépe by bylo, kdyby si br.Karel všechny své krámy (a že jich má požehnaně) odvezl sám pomocí svého metalízovaného vozu. Je pravdou, že br.Karel tímto mým návrhem příliš nadšen ne-byl, ale nic jiného mu, bohužel, nakonec nezbývalo ....

-----------------------------------------------------------------------------------
7. vystoupení 19.06.1999 - Téměř letní podvečer v ZUŠ
Ústí nad Orlicí
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Br.Karel standardně jeden nerv, což po umělecko-technických dis-kuzích během generálního nácviku korunováno údajným spatřením jakéhosi rozervaného básníka J.Ž. v první řadě, ze kterého se nako-nec po bližším ohledání vyklubalo vcelku pohledné děvče. No aspoň že tak, jinak nevím. Pročež jsem tentokráte musel několikráte vzývat Mannittoua, aby mi chladnou mysl zachovati ráčil, za což mu doda-tečně děkuji. Inu, mít br.Karla v kapele, to je zkrátka radosť, ale zej-ména taktéž i starosť....
.... Br.Hary si (doufám, že nejen pro tentokráte) zhotovil poměrně do-konalý GREY BLOCK (dost dobrá obdoba mého pověstmi opřede-ného BLACK BLOCKU), kde každý kus uložen separátně či v po-družném páru s jiným kusem ve specielním igelitovém futrálku. Z naší strany zasloužený němý úžas a hlasitý obdiv ....

-----------------------------------------------------------------------------------
8. vystoupení 26.06.1999 - Lhotecká Bublanina Česká Třebová
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Na tuto akci nás pozval sám prezident Karel Kumpošt, což nás velmi potěšilo.
.... Ihned po příjezdu jsme zjistili, že jsou zde připravovány výborné grilované klobásky a neméně skvělé makrely, pročež jsme ode všeho ochutnali kousek. Naše menší dcérka Petra s odpuštěním „žrala jak na mlejn“ (párek v rohlíku, klobásku, bublaninu, kokakoly, brambůr-ky a jánevímcoještě), pročež jsme si říkali, po kom to dítě je! ....
.... Při našem vystoupení se naplno projevil temný pohled Mannittou-
ův, kterým poslední dobou často shlíží na br.Karla, pročež kytarové sólo ve Slunečním hrobě nedobře, nedobře, nedobře nám (no co, co, nejsem Hladík ....)

-----------------------------------------------------------------------------------
31. zkouška 30.06.1999
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Poslední zkouška před odjezdem do Plzně byla vskutku pozname-nána. Jedouce z Přívrata stavil jsem se doma na polívčičku a poté do-ma u br.Karla, že pomohu jako obvykle. Leč otevřela mi pouze Da-nuše a již ve dveřích zvěstovala, že br. má dnes velmi náročný den, kdy co člověk, to škůdce. Pročež jsem popadl pikslu a kombo a jel napřed, abych ostatní bratry, tak jako obvykle, včas varoval. Vyšli jsme nahoru a ledva odložili, již zvonil telefon a kdo jiný, že, mi oz-namoval, že stojí u pumpy pod Duklou a že auto nestartuje. I pravil jsem, že ho odtáhnu na laně a vyrazil. Naštěstí lana nebylo třeba, ne-boť se to ňáko vstřebalo. Avšak ani poté nebyl problémům konec, neboť zákeřní stavební řemeslníci zasvinili celého Fiata cimentem, jen aby navlhlo a byl z něj beton. Pročež jsme zkoušeli cca asi ho-dinu, než br.Karel odkvačil k myčce. Leč za chvíli byl zpátky, neb myčka zavřená. I ujistil jsem ho, že ve své pověstné dobrotě s ním zajedu k myčce pod hřbitov a tam problém vyřešíme. To ho uklid-nilo, pročež opět odkvačil, tentokráte pro dohotovený futrál na ko-mbo. I jeho kus se vydařil a navíc cena byla velmi slušná. Konečně byl tedy jakž takž klid ....
----------------------------------------------------------------------------------- 9. vystoupení 02.07.1999 - 06.07.1999 - Celostátní PORTA
1999 Plzeň neboli „Plzeňské události“
-----------------------------------------------------------------------------------
2. den - sobota 03.07.1999
.... Zlatým hřebem dne naše soutěžní vystoupení, které zkompliková-no příjezdem Pražského Bratra, mámícího na svém našem Ústeckém Bratrovi ručitelský úpis na mnoho kop zlata, což závazek veliký a nervozita ještě větší. V 18.00 začínáme ladit, díky vedru a vlhku pra-kticky marně, což na klidu nepřidalo, zvláště pak některým. Za zvu-ků Vlajky přicházíme ku podiu, kde zjištěno, že nastupujeme velmi záhy a dříve než podle plánu, neboť „Zpětná Vazba“ opět nestihla přijet. Dáváme si věci do šatny (Kde je šatna !!! Stojíš před ní, kama-
ráde !!!), provádíme dohodu se zvukařem, nazvučujeme, zpět do šat-ny (Tam někdo je !!!) a po chvíli naostro zpět resp.děj se vůle Manni-ttouova. Dáváme 4 standardní kusy s drobným komentářem v obstoj-ném provedení, lid reaguje přátelsky (až na jednu, ale o tom později). Po vystoupení balíme nářadí, ukládáme do vozů a vsakujeme snad zasloužené pivínko u Berousků ....

3. den - neděle 04.07.1999
.... Hlavním bodem dne naše odpolední vystoupení na otevřené scéně ″U Jeffa″. Tam zpočátku drobné organizační problémy resp.kombi-nace chtěného a možného (jedna kapela nepřijela, jiná přijela atd.), ale nakonec kupodivu vše podle původního plánu a hrajeme v 16.00 (Co tady dělám, řekněte mi, co já tady vlastně dělám ?!?)
(V pět jedu domů, udělejte si to jak chcete !). To už na podiu takový hic, že mistrova Turecká Lázeň je proti tomu chladícím boxem. Pro-čež potíme jako koně, ladíme zhruba stejně, avšak přesto se snažíme podat výkon hodný toho jména. Na nástrojích se tvoří zaschlé potoky odkapávajícího potu, inu ech kletě. Br.Karel jeden nerv ihned po vys-toupení bystře balí a se slovy : „Tady už mě nikdo neuvidí″ a „Zalo-žím si bigbít″ odjíždí do Náchoda stěhovat. My ostatní občerstvit a na náslech s porotou („sokolská basa″ ve Dvořáčkově pojetí, br.Tru-mpetka „vyčnívající o 2 paneláky nad přeubohou doprovodnou kape-lou″) a tak podobně, však to již za ta léta důvěrně známe, že ....
4. den - pondělí 05.07.1999
.... Snídáme tradičně u Berousků hned poté, co jsem do spící redakce Portýra odložil písemnou odpověď kamarádce Zuzaně ″Skisce″ Sy-nákové, která na naše těleso (resp.nejen na něj) plivla svou jedovatou zmatenou slinu (naučit se výslovnost Chile, Simon a Garfunkel .... Přepracování El Condor Pasa zabolelo !!!). Tak jsem se jí to snažil, kamarádce, vysvětlit ....

-----------------------------------------------------------------------------------
34. zkouška 16.10.1999
-----------------------------------------------------------------------------------
.... První zkouška po odmlce po odjezdu br.Haryho do bratrského „Bundesu“ v malé sestavě, doplněné o záskok, kdy na základě klad-ného koncensu povolán br.Antonín Toncek Koreček. Takže jsme byli tři : Trumpetka, Toncek a já ....

-----------------------------------------------------------------------------------
41. zkouška 05.12.1999
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Rovněž jsme provedli otevření a prověření nového dezinfekčního prostředku zn.Gentlemann Jack, jehož funkce shledána dostatečnou a uspokojivou ....

-----------------------------------------------------------------------------------
42. zkouška 12.12.1999
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Sešli jsme se kolem 9.00, přičemž br.Trumpetka vedl divné řeči o tom, jak se mu nechtělo vstávat. Zcela výjimečně bylo podáváno če-rvené vínko, prezent od br.Haryho, a chlebíčky, donesené br.Tonc-kem ....

-----------------------------------------------------------------------------------
11. vystoupení 23.12.1999 - Vánoční hraní ″U Václava″ 1999
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Sraz ku tradičnímu vánočnímu posezení byl v 16.30 u Trpaslíka, kamž přišel br.Trumpetka a Hary, který pak ještě odešel k domovu, abychom jej posléze vyzvedli i s děvčetem „K“. Ve dveřích se má- lem potkali s br.Karlem, který přišel popřát trochu těch pěkných svá-tků a na přímé pozvání na večer odpověděl stejně přímo náhlým od-chodem. Já jsem jel pouze s Péťou, neboť celé hudební akci předchá-zely polední události u nás doma, kdy jsme oba byli nevybíravým způsobem vyzvání k následnému opuštění prostoru (″Vem si ji a zmizte mi oba z očí !″). Tentokráte jsme pro naši produkci objednali část hospůdky ″U Václava″ v České Třebové ....

3. sezóna 2000
-----------------------------------------------------------------------------------
49. zkouška 13.02.2000
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Sraz naplánován na 9.00, leč dochází pouze br.Toncek. Pročež chvíli čekáme a já telefonuji k Trumpetkům, cože se děje, jéje. Od-povědí mi jest, že nám jednak v kanceláři čiliže ve zkušebně nejde telefon (inu, jak by taky šel, když je vypnutý, aby během zkoušky ni-kdo nevotravoval, že), jednak že má křeče v břiše a že patrně brzy bídně zahyne. Takže mu upřímně přejeme brzké uzdravení a zkouší-me ve dvou, neboť práce jako na kostele ....

-----------------------------------------------------------------------------------
50. zkouška 18.02.2000
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Kupodivu br.Trumpetka přikráčel již bez křečí. Kolem 20.00 balí-me, před domem chvíli plkáme a já to pak spolu s Trumpetkou beru domů oklikou, rozmlouvajíce s ním o věcech, které ze života mla-dého chlapce dělají takovou tu běžnou standardní šedou zatuchlou rutinu, jak ji důvěrně známe my dříve narození ....
-----------------------------------------------------------------------------------
51. zkouška 24.02.2000
-----------------------------------------------------------------------------------
.... S Trumpetkou dochází podruhé na náslech i J.T.M., i když později vychází najevo, že nejen na náslech, nýbrž i jako léčebně zdravotní dohled nad chorobami prolezlým hochem ....
.... Odcházeje ku vozům rozhodl jsem se zamobilovat domů, že již vyjíždím, leč Mannittou se rozhodl poukázat na moji drobnou hamiž-nost a dopustil, abych špatně vypnul mobil, čímž se mi snížil kredit o celých 72,- Kč !!! Ech kletě ....

-----------------------------------------------------------------------------------
12. vystoupení 11.03.2000 - Folková sobota KD Ústí nad Orlicí
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Jdeme domů společně s Trumpetkou (má dnes večer volno, neboť J.T.M. již zaparkována doma), ale on ještě neví, co to ve skutečnosti znamená mít večer volno, neboť on na to přijde, až již bude pozdě a pak již bude pozdě vzpomínat na upřímná slova bývalých starých ka-marádů, že ....

-----------------------------------------------------------------------------------
13. vystoupení 06.04.2000 - Ústí zpívá Roškotovo divadlo ÚO
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Prakticky se jednalo o druhé veřejné vystoupení v obměněné, ten- tokráte již úplné sestavě. Před vlastním vystoupením jsme od 16.00 uspořádali generální zkoušku, na kterou všichni přišli včas až na br. Trumpetku, kterému to skleróza neumožnila, čímž si zajistil minimá-lně dalších několik měsíců členství v našem souboru. A když jsem mu navíc sdělil, že je reálná možnost hrát Bourée, tak se málem zhroutil, neboť vyšlo najevo, že tento kus necvičil ....
.... Měli jsme sice původně hrát předposlední, ale ústecké Zpívající Ženy prosadily změnu ....
.... Během posledního kusu na mě Mannittou seslal bloudění v houští not v mezihře, avšak kupodivu právě v okamžiku, kdy br.Toncek po-třeboval poštelovat mikrofon, takže se to nakonec kupodivu hodilo, i když br.Trumpetka na mě v tu chvíli zíral velmi udiven ....

-----------------------------------------------------------------------------------
62. zkouška 16.04.2000
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Jelikož nám pomalu rychle teče do bot, zkouška opět velmi pra-covní od 15.00. Přicházím nepatrně později, neboť se nemohu zmá-tořit z lože ....

-----------------------------------------------------------------------------------
64. zkouška 21.04.2000
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Scházíme se včas, i br.Trumpetka, který za tím účelem musil jet z České Třebové na svém motocyklu zn. Jawa neskutečně velkou rych-lostí, jak se nám snažil namluvit ....

-----------------------------------------------------------------------------------
66. zkouška 28.04.2000
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Scházíme se bez Haryho, dlícího už zase v Bundesu, zato však mezi nás přichází Lenka Korečková Špaisová, děvenka naše roztomi-lá, nejen něžné pohlaví ....
.... Za připití 1.0 cl švestkového destilátu sděluji bratrům novinu, že se br.Karel bude ženit (asi muset ?!?), což přijato s četnými veskrze spekulativními poznámkami (v kolikátým měsíci asi Danuše jest, jak se to bude jmenovat, kdo bude vozit kočár atd.) ....

-----------------------------------------------------------------------------------
14. vystoupení 30.04.2000 - Čarodějnice Gymnázium
Česká Třebová
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Končíme kolem 1.00. Balíme, rozdáváme kartičky a ještě chvíli rozmlouváme u ohně s Korečky a Trumpetkou, kterého zrádně opu-stila jeho milá J.T.M.(nejspíš patrně pouze dočasně). Bohužel, do auta se nelze dostat, neboť se v něm zamkla a posléze tvrdě usnula dcerka Petra i s klíči. Pročež musím značně hýbat celým autem a sil- ným hlasem volat, ať se probudí a otevře, což zbytek kapely poba-veně sleduje a komentuje různými rádoby vtipnými poznámkami ....
-----------------------------------------------------------------------------------
15. vystoupení 06.05.2000 - Krajské kolo PORTA Svitavy
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Na tuto akci jsme se vcelku pilně připravovali, abychom, slovy br. Karla ″tam neudělali ostudu″. Pročež byl sraz ústecké sekce v 8.10 u Trpaslíka. Já jsem jako obvykle přišel o něco dříve a v klidu naložil. Avšak jak br.Trumpetka, tak br.Hary, u všech vousů Mannittouo-vých, přišli silně pozdě. Prvně jmenovaný se přirachtal na pochyb-ném velocipedu s J.T.M. za zády na nosiči tvrdíce, že ona (J.T.M.) může za to, že jde pozdě, neboť z jejího popudu byly za předchozí hluboké noci smaženy hranolky, po kterých jim oběma bylo špatně. Druhého jmenovaného jsme museli naložit až u pošty, taktéž s mla-dou a taktéž se vymlouvajícího obludným způsobem. Pročež jsem prohlásil, že mi za tento spáchaný prohřešek draze zaplatí oběd. A to se panečku začali oba najednou kroutit při zcela jasné představě, ko-lik jsem schopen toho sníst, že ....
.... Jelikož vznikla časová mezera mezi začátkem soutěže ve 13.00 a naším vystoupením, odkráčeli jsme na oběd naproti ke Kučerům, který byl velmi kvalitní (gulášová polívčička, kuřecí řízečky, sma-žený sýrec, americké brambůrky, vídeňská kávička ad.). Brzy k nám přibyli i máma Korečková, Budla a Lenka s manželem. Trumpetka po celou dobu bojovně hřímá o našem dalším cvičebním nasazení, vypadá to, že asi někde četl o sebemrskačských pohovorech u Jethro Tull ....
.... Po ukončení soutěžní části se jdeme občerstvit opět ke Kučerům, tentokráte na terasu. Tam za námi přichází br.president, ale kale nic kloudného jsme se od něj nedozvěděli, jen to, že patrně Trumpetka obdržní cenu za instrumentální projev. Pak rovněž přichází Budla, pročež dáváme k lepšímu řadu veselých historek z našeho mládí, festivalů politické písně v Sokolově, Rumunska a podobných akcí. Trumpetka nepřestává bojovně hřímat o našem dalším cvičebním nasazení ....
....Trumpetka skutečně získává cenu za flétnu, leč vzápětí je jeho künstlerský jemnocit těžce zasažen při ideologické rozborce pro-hlášením Bobeše Křepinského, že naše těleso V.I.S. neprodujuje umění, nýbrž inteligentní srandu. Tato domnělá křivda br.Trumpetku
silně zdvihá ze židle a v různých formách jej pak provází až do pozd-
ních večerních hodin. Nám ostatním pak dává připomenout dnes již shovívavý stařecký nadhled nad obligátní již Dvořáčkovou „soko-lskou basou“ a „dvěma paneláky“ z Plzně ....
.... Zhruba ve 20.00 oficiálně ukončujeme náš pobyt na akci a odchá-zíme s ideou, že v nedaleké restauraci na náměstí pojíme něco inze-rovaných křapáčů. Avšak Mannittou to vidí jinak a staví nám napro-tiv za pult mladou neochotnou otrávenou personál, patrně v přímém období pravidelného měsíčního neduhu. Takže z večeře není nic, pla-
tíme nekřesťansky drahá piva a džus a odjíždíme domů resp.jinam ....
.... Po cestě zkoušíme postupně restaurace v Opatově, klub v České Třebové a nakonec úspěšně kotvíme u bazénu v České Třebové. Tam všechny krmě včetně brokolice se sýrem velmi chutné, ba i pizza (hned na druhý pokus). Přátelsky rozmlouváme, situaci rozebíráme, Trumpetka opět a opět bojovně hřímá o dalším našem pracovním a uměleckém nasazení a opět plive jedovatou slinu po autorovi toho strašlivě urážlivého nařčení ....

-----------------------------------------------------------------------------------
19. vystoupení 30.06.2000 - Recitál v ZUŠ Ústí nad Orlicí
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Na tuto akci, prakticky zakončení sezóny a zakončení aktivní spo-lupráce s br.Trumpetkou, jsme se stále ještě pod vlivem ″Poučení z krizového vývoje″ velmi pilně připravovali taktéž důkladným samo-studiem za pomocí metronomu. Rovněž se ukázalo, že Mannittou ve-dl naše kroky správným směrem, když doporučil posunout termín vy- stoupení na den rozdávání vysvědčení ....
.... Sraz na nakládání byl pouze s Trumpetkou v 15.45 (opět pozdě), když se br.Hary předtím omluvil s hlavobolem ....
.... K občerstvení bylo uchystáno 6 l dobrého červeného vína, 4.5 l kvalitní limonády a sestra z Bartoňů dodala kartón skvělých napeče- ných koblížků a koláčků ....
.... Během průvodních slov jsme publiku vysvětlili, proč již s námi nehraje br.Karel, proč jediným děvčetem v kapele může být Lenka Korečková Špaisová a proč nás plačící opouští br.Trumpetka ....

.... Po balení a úklidu i s Petrem Poslušným přesun do hotelu Poprad, kde rozebíráme všelijaké záležitosti ryze odborné i naopak zcela ne-odborné, konzumujíce přitom velmi kvalitní stravu. P.Poslušný dává k lepšímu řadu příhod z minulých dob, čemuž se zejména mladá ge- nerace velmi diví (kapelnické zkoušky, přehrávkové komise ap.) ....

-----------------------------------------------------------------------------------
77. zkouška 17.09.2000
-----------------------------------------------------------------------------------
.... První officiální zkouška další nové sestavy svolána na 16.00 ke Kněžkům domů, neboť koleno stále nalomeno, pročež přerušen láze-ňský pobyt. U Kněžků se nejdříve navzájem seznamujeme, přičemž provádíme úvodní přípitek kvalitní slivovicí. Dále bratry seznamuji s některými akcemi, které by naše těleso mohlo v brzké budoucnosti absolvovat ....

-----------------------------------------------------------------------------------
21. vystoupení 22.09.2000 - Vernisáž Alois Janák Ústí n.Orlicí
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Pro jistotu jsme se sešli již v 16.00 u nás v ateliéru k drobné zkou-
šce ve staré sestavě, neboť Trumpetka jsa e-mailově povolán se do- stavil. Br.Hary měl divné poznámky stran prezentace některých kusů,
až jsme se ho museli přímo zeptat : Jak to, bratře, myslíš ?!? ....
.... Br.Haryho jsme dvakrát úspěšně mystifikovali při výběru dalšího ponurého kusu slovy, že kupodivu právě tento kus je po nás četně žá-dán naším naší tvorby znalým publikem. Br.Hary se tomu sice upří-mně divil, tázaje se, které že publikum máme na mysli, ale alespoň hrál bez dalších komentářů ....
.... Br.Harvey opět neodolal a jsa dobře naladěn dobrým moravským vínkem, zaimprovizoval si s námi (ku zděšení některých) v řadě kusů na běžnou řadovou kytaru ....
.... O přestávce mezi hraním Lenka plynnou angličtinou konverzovala s br.Harveyem, posléze se přidali i brr.Hary a Trumpetka. Br.Harvey se o našem tělese vyjádřil pochvalně, což nás naplnilo pocity radosti. Taktéž velmi vtipně parafrázoval průběhy některých svých vystoupe-ní v dalekých cizinách, maje na mysli zejména tzv.kožené ksichty a jim podobné. Kdyby tak některé věděly ....
.... Br.Hary, náš mladý buldozer dívčích srdcí, opět v obležení mnoha
děvčaty prakticky všech mladších ročníků a kategorií ....
.... Vystoupení mělo příznivý ohlas, i my jsme musili konstatovat, že na nás Mannittou shlíží laskavým okem, dopouštěje, aby hra měla kladné odezvy ....
.... Po zabalení jsme se odebrali do Popradu na kávičku, kterou, i když ji nechtěl, obdržel i br.Hary. Ten se velmi záhy odstěhoval k sousednímu stolu, kde seděly, jak také jinak, dvě až tři další z jeho četných mladých obdivovatelek ....

-----------------------------------------------------------------------------------
23. vystoupení 02.12.2000 - Penzion Pastviny pro sestru z
Bartoňů
-----------------------------------------------------------------------------------
....Oběd skvělý, neboť gulášová polévka nevšedních kvalit a dále raž-ničí stejného stupně. Mamka baští vegetariánskou variantu. Po obědě přátelsky rozmlouváme. Kolem 16.00 doráží Pepa s kompletní rodi-nkou. Záhy začíná Mikutro (mikulášský trojboj - šipky, rybky a fou-kání), kde naše družstvo č.8 získává slušné 7 místo z 12. To již dojíž-dí i zbytek výpravy - Toncek s mámou, Lenka a Hary (bez mámy), jsouce v poslední silně zamlžené fázi vedeni mobilním telefonem. Jářku, kdo mohl tušit, že od hráze nebude vidět na krok, natož pak na penzion ....
....V tu dobu se právě jako z udělání podává večeře - tradiční grilova-né kuřátko. Dlabeme jak na mlejn, zvláště pak někteří. Záhy nato
přichází zcela nečekaně Mikuláš, přičemž i kapela V.I.S. dostává
dárky (velké šampaňské a Orling lipový liguer), přičemž jak já, tak Toncek musíme recitovat blekotajíce. Inu nervy, že ....
....Naše vystoupení začíná brzy poté. Dáváme klasické již Pozvání a pak již jeden kmenový kus za druhým. Zvuk i publikum velmi vstříc-
né a pozorné, pročež se hraje dobře. Inu, nejspíše na nás Mannittou shlíží s laskavým nadhledem. Po první přestávce, dáváme i něco obe-cně známých kusů, aby si jemní znalci mohli zazpívat též ....
.... Ráno v 8.00 skvělá snídaně (páreček, chlebíky, šunka, sýrec a zá-kusky) a poté se jde na exkurzi do nitra Pastvinské přehrady ....
.... Po návratu na základnu skvělý oběd (rizoto z kuřecího masa), na-čež v klidu rozmlouváme se S.Z.B. (sestrou z Bartoňů), P.B., jejich starší dcerkou a správcovými zejména o problémech té naší mladé mládeže, přičemž zejména s P.B. zastáváme velmi podobná stanovi-ska ....

-----------------------------------------------------------------------------------
87. zkouška 08.12.2000
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Záhy přichází br.Hary, nejdříve osobně, posléze se zjištěním, že nemá kapodastr (ostatně, pro nás ostatní nic až tak neobvyklého, že). Kus „Výprodej“ proto nezní zcela plně, neboť br.Hary nejenže bez kapodastru nemůže hrát, ale on navíc ne zcela přesně ovládá svůj druhý hlas ve třetí sloce. Jeho krkolomné až křečovité výmluvy však v tomto případě dopadají pouze na velmi málo úrodnou půdu našich nechápavých výrazů ....
.... L.K.Š. vtipně používá tamburínu i v místech, kde by to od ní nik-do nečekal ....

-----------------------------------------------------------------------------------
24. vystoupení 15.12.2000 - Přehrávky fléten v ZUŠ Ústí n.O.
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Akce navržená Pepou Kněžkem jako výchovný předkoncert, aby jako děti a možná i dospělí měli představu, kam až se to dá po třiceti až čtyřiceti letech usilovného cvičení dotáhnout (?!) ....
.... Při čekání před úvodem na chodbě u WC vedle sálu Toncek na zá-
kladě empirického poznání dosažené skutečnosti vyvíjí novou jedno-
tku uleknutí a sice 1 Bourée (Brr) a hned ji aplikujeme bafnutím na Pepu na potvrzení správnosti naší inspirace ....

-----------------------------------------------------------------------------------
25. vystoupení 17.12.2000 - Vánoční hraní na náměstí v
Ústí nad Orlicí
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Na tuto akci, složenou výhradně z koled, jsme se sice připravova- li, avšak, jak mělo následně vyjíti na světlo, málo ....
.... Na úvod jsem shromážděné občany seznámil s makropolitickou situací v oblasti koledizace v Evropské unii. Někteří se zpočátku smáli, ale brzy jim ztuhl (smích na rtech). Bohužel, to samé čekalo o něco málo později i nás ....
.... Dali jsme klasickou sestavu klasických vánočních kusů, avšak mráz a nedostatečná procvičenost způsobovaly občasné drobné výpa-
dky. I přesto se dá říci, že jsme dělali, co jsme mohli a že poslední dva kusy („Den přeslavný“ a „U betléma dnes Maria„) vyzněly příz-nivě, což nejvíce ocenili zejména ti lidé, kteří předchozí část progra-mu neslyšeli ....
.... Za vystoupení jsme byli odměněni čtyřmi stravenkami á 40,-Kč a jednou lahví rumu tuzemského. Pročež jsme zabalili, usedli pod stá- nek k vypití punče a svařáku za 40,- a vesele rozmlouvali. Toncek pronesl dobrou myšlenku, že koledy by bylo vhodné procvičovat průběžně i během roku resp. i častěji, ostatně kdoví jak to všechno bude a co když Evropská Unie předepíše Štědrý den třeba na 25. čer- vence, že !!! ....

-----------------------------------------------------------------------------------
27. vystoupení 22.12.2000 - Vánoční hraní na náměstí v
České Třebové
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Vzhledem k tomu, že panoval značný mráz, šlo spíše o přežití než
o cokoliv jiného. Tomu odpovídal i náš nevalný až slabý výkon zej- ména s mým značným skřehotem. Jediným kladným bodem akce by-lo naše skálopevné rozhodnutí, že v zimě na náměstí už nikdy ....
.... S Tonckem jsme vymysleli, že by bylo dobré uspořádat tzv.austra- lské vánoce například v červnu. To by pak možná mohly být i na tom náměstí ....
.... Až do konce února jsem byl díky této akci silně nachlazen. Pročež
ještě jednou : v zimě venku již nikdy !!! ....

-----------------------------------------------------------------------------------
28. vystoupení 26.12.2000 - Společný koncert V.I.S. + Tichá
woda v ZUŠ Ústí nad Orlicí
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Theorie o tom, že na dvě kapely by mohlo přijít dvakrát více lidí, než na jednu, se ukázala býti kladnou, pročež sál praskal ve švech ....
.... Výkon náš vzhledem ke zdravotně technickému stavu nebyl prost
drobných přehmatů, někteří jsem i zpíval občas falešně, přesto ohla-
sy vcelku kladné ....
.... Po koncertě balíme, odvážíme věci do práce a vzhůru do hotelu Poprad, kde máme objednán stůl. Tam večeříme a živě diskutujeme, zejména pak poté, co si k nám přisedá br.Karel, který taktéž dlel s chotí na vystoupení. Jeho přítomnost vrcholí zhruba kolem 22.00 poměrně obsáhlým monologem - rozborem naší celkové minulé, sou-časné a budoucí činnosti. Tak jako i v ostatních případech, i zde pe-člivě zvážíme všechny vznesené připomínky, abychom je v případě, že se ukáží býti podnětnými a v souladu s našimi představami, vhod-ným způsobem zapracovali a začlenili do naší další činnosti. Závěr předchozího rozhovoru jest pak učiněn poznámkou : „Na to, jak hra-jete, si teda žerete!“, které se všichni upřímně smějeme. Inu, každý jsme nějaký, jak praví klasik ....
.... Kolem 23.15, kdy už máme dávno zaplaceno, chápeme, že se pod-nik bude zavírat, pročež spořádaně odcházíme, před vchodem se lou-číme a k novému roku si přejeme ....

4. sezóna 2001
-----------------------------------------------------------------------------------
88. zkouška 06.01.2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Velmi podrobně teoreticky rozebíráme nesprávný názor br.Haryho
na ztotožnění se umělce s obsahem zpívaných kusů (jde o „Výpro-dej„), kde zejména L.K.Š teplými, vlídnými a zejména upřímnými slovy trpělivě vysvětluje br.Harymu, že sice zatím ještě třeba možná neví, o čem přesně vlastně „Výprodej“ je, ale že jeho nevědomí urči-tě nebude trvat věčně a to pak teprve nastane ten pravý okamžik jeho prozření, kdy konečně bude vědět, o čem to vlastně zpíval. Ale na druhou stranu by bylo chybou čekat až tak dlouho a proto bude nej-lepší, když budeme „Výprodej“ hrát dál ... tak znova. Poté zkoušíme „Před sousedy“, kde br.Harymu nezištně svěřuji svůj obtížný 3 hlas, čemuž se br.Hary, tak jako obvykle, vehementně avšak marně brání, zjišťujíc s překvapením, jak těžké hlasy zpívají někteří jiní členové kapely .... V novém kusu „Bylonebylo“ si bohužel musím zjednodu-šit původně sestavenou basovou figuru v mezihře, což komentováno uštěpačnými poznámkami ze strany, odkud bych to tedy čekal nej-méně ....

-----------------------------------------------------------------------------------
90. zkouška 25.01.2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Ihned začínáme pilně cvičit „Black Velvet“, kde pomocí klasické-ho analogového efektu Small Stone získáváme ten pravý kytarový funebrácký sound. Lenka taktéž schopně kvílí, pročež se kus celkem schopně vynořuje z mlžin interpretačního tápání ....
.... Pod dojmy z dobrého vínka vznikají různé verbální útvary, z nichž některé jsem si zapsal, abych je, tak jako obvykle, nezapomněl. Na-příklad : co můžeš zazpívat sám, nenechávej Harymu (to když Ton-cek během několika vteřin zvládl pověstmi opředený 2.hlas ve 3.slo-ce ve „Výprodeji“). Nebo : v ZUŠ před vystoupením uspořádat se-minář a vlastní vystoupení pak pojmout jen jako krátké ukázky jed-notlivých kusů. Nebo : tamtéž zaangažovat postavu Čumila, který by v masce debila obcházel po schodech a čuměl dolů. A další ....

-----------------------------------------------------------------------------------
91. zkouška 29.01.2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Při nácviku „Čumila“ nemohu najít trsátko, které se schovalo něk-de v BLACK BLOCKU mezi listy a nevypadlo, ani když jsem silně třásl, pročež jsem úvodní nově a pracně secvičenou figuru musil hrát prsty, což ale stálo za ....

.... Lenka pěvecky plodná a úměrně veselá zpívá „pelišku″ a „kožiš-ku″, na což upozorňuje Toncek a když to Lenka demonstruje, my os-tatní se můžeme pokácet smíchy ....

-----------------------------------------------------------------------------------
92. zkouška 11.02.2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Zkouška v neděli svolána na 15.00 bez Haryho (už navždy, neb nás ze studijních důvodů opustil) ....
.... U „Black Velvet“ Toncek zprovozňuje druhý hlas, což kvitováno s povděkem (však už bylo načase). L.K.Š. dle úsloví : nouze naučila L.K.Š. tlouci postupně přechází na drobné jednoznačně definované party různých perkusních nástrojů a kupodivu se to dá poslouchat ....

-----------------------------------------------------------------------------------
93. zkouška 18.02.2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Taktéž jsou pronášeny různé přípitky, jako zejména již minule vzniknuvší a k dokonalosti dovedený: ″A potom najednou je tady přede mnou, jak se ho dotýkám, tak mizí bůhví kam″ nebo příslove-čný : ″Pšenice, žito, oves, samo se do břicha V.I.S.“ (čti víes) ....

-----------------------------------------------------------------------------------
94. zkouška 23.02.2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Zkouška v pátek svolána na 17.00 a není to obyčejná zkouška, ný-brž zkouška s aparátem, který nám jest zapůjčen díky laskavosti Pet-ra Poslušného ....
.... Záhy taktéž dochází br.Hary přátelsky se s námi definitivně roz-loučit, přičemž svoji odhlášku podepírá plastovým vakem s přiměře-ně velkou lahví kvalitního irského bourbonu. Toncek bystře navrhu-je, že by br.Hary mohl vystupovat a vstupovat do kapely častěji, s čímž všichni vřele souhlasíme (až na br. Haryho) ....
.... L.K.Š. má řadu podnětných nápadů (už si přesně nepamatuji, které konkrétně), pročež musíme její počínání označit než za kreativní a posléze i zodpovědné. Br.Toncek nezůstává ve stínu své dcerky a v okamžiku, kdy navrhuje oddělit jednotlivá pohlaví v „Návratu“ jed-ním vloženým čtyřdobým taktem, jest za kreativního označen i on ...

-----------------------------------------------------------------------------------
95. zkouška 3.3.2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... L.K.Š. má po plese správně naladěný hlas, pročež začínáme „Mej-danovým blues“. Vzpomínaje na Trumpetku dávám k lepšímu přího-du s půjčenou padesátikorunou, kterou jsem z něj posléze mámil po celý zbytek tábora, a jeho cestu autem se mnou do Plzně zadarmo se slovy : ″Stejně bys tam jel, tak co″....

-----------------------------------------------------------------------------------
96. zkouška 08.03.2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Čtu bratrům výňatek z novinového článku, kde se kladně zmiňuji o Pepovi Kněžkovi, což přichází líto L.K.Š., o které ještě nikdo v no-vinách nic kladného nenapsal, pročež ji alespoň v našem vlídném úzkém kroužku verbálně chválíme, aby viděla, jaké to je a že i chvála má své stinné stránky ....

-----------------------------------------------------------------------------------
29. vystoupení 10.03.2001 - Oblastní kolo PORTA Česká
Třebová 2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Výrok poroty byl pro mnohé poněkud překvapivý (tzv.Porott šok), avšak dle mého mínění nic neočekávaného - inu, „nově vzniknuvší“ tzv.pardubický kraj, že ....
.... Na závěr pak, tak jako obvykle, hrály vítězné kapely a sice 3. je-den, 2. dva a 1. tři kusy (+ na četný řev a pískot přídavky). Což tedy, upřímně řečeno, bylo psychicky velmi velmi náročné i při vědomí to-ho, že již člověk má svá léta, ledacos v životě slyšel, je tím pádem nad věcí, přeje to štěstí i druhým, o největším dobráctví pak ani ne-hovoře. Pročež zazněly skvělé textové perly, jako např. :
Moje holka má oči hnědé jako čokoláda
a vlasy černé dlouhé až na záda
to celé mnohokráte a mnohokráte dokola i se zpěvným refrénem ....
.... Vzhledem k mocnému hladu a žízni jsme večer strávili v příjem-ném a klidném prostředí restaurace „Na horách„, když „U Václava“ bylo plno. A dobře jsme udělali, neboť menu bylo znamenité a obslu-ha korektní i vtipná. Kolem 21.45 jsme dopili, zaplatili a vzhůru k domovům, ústecká sekce Pavla Bartoně vezoucí ....
.... Mám-li zhodnotit své osobní dojmy z výše jmenované akce, tak tedy byly silně rozpačité. Asi jako z bývalé sociálistické estrády kombinované s Náhlovským. A to nepočítám dnes již jen velmi málo vtipné třicet let staré dost šílené JardoJungovy krávy na vedení apod., přestože ho máme stále rádi. Ale což, co Mannittou dělá, dobře dělá čiliže jinými slovy, i tak patrně mělo býti ....
.... Poučení pro kapelu, toužící po vavřínech :
1. tak zaprvé oblečení. Abysme zvýtězily, je třeba bít oděn do sluši- vých oblečků (viz máma Korečková versus Jungovy smíšené sbo- ry).
2. za druhé je třeba začlenit do kapely banjo a nacvičit alespoň jeden rizý bluegrasový hitt.
3. nu a za třetí je třeba se zamislet nad texty. Prič s nepochopytelný- mi intelektuálskýmy metafýramy. Text musý bít sromuzytelný fšem ale úplně fšem !!!
Pročež navrhuji zhudebnit následující skvělou metaforu :
Naše holka Lenka má oči jako pomněnky
a vlasy světlé kratší na způsob svojí maměnky ....
Jedině takto jest možné prorazit do světa portovního šoubyznyssu.
P.S.: S neviditelnou rukou trhu na věčné časy a nikdy jinak !!! ....

-----------------------------------------------------------------------------------
101. zkouška 11.04.2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Vstupujeme do nové stovky a sice ve středu v 17.00 ....
.... Přiznávám své chyby v nácviku sóla v „Neptej se“, kdy jsem místo F hrál G a místo D F, do čehož Pepa improvizoval v A, pročež se Tonckovi právem zdálo, že on hraje špatně, zatímco jako jediný kupodivu hrál dobře...

-----------------------------------------------------------------------------------
30. vystoupení 12.05.2001 - Krajské kolo PORTA Pardubice
2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Výrok poroty byl pro mnohé poněkud překvapivý (zejména pro pardubické příznivce). Konferenciér stupňoval napětí po drobných kouscích, přičemž když ohlásil, že na čtvrtém místě se umístil Coun-tryšok, tak nám silně zatrnulo s podtitulem, že je to v ......... S dalšími vyššími místy nám trnulo stále více, avšak když prohlásili, že na prvním místě skončilo naše těleso, byli jsme z toho doslova v šoku. Pročež jsem, přebíraje cenu, blábolil cosi málo srozumitelného ....
.... Publikumu bylo nepatrně, přičemž valná část odešla poté, kdy by-lo vyhlášeno pořadí. Zlí jazykové to komentovali jako černý den pro pracně vybojované krajské město, zatímco Pepa prohlásil, že ostatně ty Pardubice nejsou až tak strašný, nakonec jezdí tady trolejbusy stej-ně jako v Hradci ....

----------------------------------------------------------------------------------- 31. vystoupení 11.6.2001 - Vernisáž výstavy ″Po stopách Inků″
v Ústí nad Orlicí
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Jestli minule na zkoušce byly uděleny ústní pochvaly, tak dneska to jsou všechno pochvaly písemné : Toncek nový block s PE futrál-ky, nový stojánek na noty, nový mladistvý zástřih a další ....
.... Taktéž ostatní členové kapely zaslouží pochvalu, leč skleróza mi neumožňuje blíže specifikovat kteří a za co ....

-----------------------------------------------------------------------------------
109. zkouška 20.06.2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Pročež pilně cvičíme, naslouchaje celou dobu teoretickým statím L.Š.K., nacházející se v relativně dobrém rozmaru, o tom, jak by bylo potřebné vyzdvihnout činnost jejich umělecké skupiny TRIARIUS, o které nikdo nepíše a když už, tak špatně, nejlépe v Orlických novinách, aby jako jejich zásluhy byly alespoň drobátko vyzdviženy. Postupně chápu, že bych patrně měl být ten, který to br.Karlovi nějak šetrně vysvětlí a jeho k sepsání požadovaného přiměje, což po delším zdráhání se ne příliš ochotně slibuji ....

-----------------------------------------------------------------------------------
35. vystoupení 30.6.2001 - Recitál v ZUŠ v Ústí nad Orlicí
Krysař + V.I.S.
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Sraz na místě samém v 16.00 a všichni včas. Nosíme, stavíme, plugujeme, vše v poklidu. Skleróza způsobuje, že Míra Džubej od-chází dvakráte domů pro cosi zapomenutého, taktéž já se vracím do práce pro zapomenuté noty (den předtím to byl zasejc zapomenutý šmytec a ještě navíc ze Třebové) ....
.... Bratr Karel Pokorný provádí rozhovor do svých Orlických listů s L.Š.K., o kterémžto posledně jmenovaná již delší dobu pilně snila ....
.... Zkoušíme nové aparátové osazení - dvoukanálové TORQUE 65 W a Toncek TORQUE T30. Taktéž poprvé vůbec nezpívám, což celkovému zvuku velmi prospěšné. Konečně budu mít klid pro soustředění se na pověření jinými úkoly ....

-----------------------------------------------------------------------------------
36. vystoupení 04.07.2001 - 07.07.2001 - Celostátní PORTA
2001 Plzeň
-----------------------------------------------------------------------------------
2.den - čtvrtek 05.07.2001
.... Vstáváme na dvakrát, poprvé rozlámaní až běda v 5.03 hod, po-druhé kolem 8.45 hod, taktéž rozlámaní až běda. Inu, je třeba si zvykat. Péťa maže chlebíky násadou od kartáčku na zuby (nůž jest kromě mého pyžama druhou z věcí, které jsme zapomněli vzít s se-bou). V klidu a pokoji provádíme ranní činnost a kolem 10.00 hod vyjíždíme. První naše kroky vedou do areálu Lochotín, kde Pétě ukazujeme gigantický přírodní amfiteátr, kde za onoho ošklivého minulého režimu mohlo pod bdělým a ostražitým dohledem pobývat až 30 000 netržních posluchačů. To dnes, pane, dnes je jiná doba, a proto v Lochotíně nepobývá nikdo, že ....
.... Jdeme se prezentovat a ubytovat, přičemž zjišťujeme nemilou skutečnost, že rodinní příslušníci členů kapel nesmějí dostat volňás-ky, což značně komplikuje situaci, neboť na druhou stranu jest prav-dou, že biletky nepatří k nejlevnějším - odpoledne 140,-, večer 140,-, permanentka asi 430,-. Pročež vytváříme zevrubně promyšlenou strategii organizovaných přesunů do jednotlivých ″pásem″ přes ″oboustranné pásmové propusti″, kdy 1 až 3 lidé + Péťa + pes vyná-šejí ven volné biletky, aby s těmito na krku mohli projít 4 nezaregi-strovaní černí diváci. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo .... jak praví klasik ....

3.den - pátek 06.07.2001
.... Jedeme do areálu a poté pěšmo do města, kde v infocentru získá-váme informace, kupujeme pohledy a následně vystupujeme na kos-telní věž. Bohužel, ochoz je uzavřen, neboť se množily případy skokanů sebevrahů, kteří navíc málem trefovali chudáky lidi dole. Inu, to zasejc blbosť zvítězila nad zdravým rozumem ....

-----------------------------------------------------------------------------------
112. zkouška 16.07.2001
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Brzy po začátku nás navštěvuje i P.U.K. včetně lahve dobrého červeného vínka. Atmosféra přátelská, L.K.Š. se pokládá do výrazů a ječí jak peklo, přestože oba aparáty jedou na 75 % výkonu ....

-----------------------------------------------------------------------------------
43. vystoupení 27.12.2001 - Vánoční vystoupení v ZUŠ Ústí nad
Orlicí - V.I.S. + TRIARIUS (Jistý počet rozhovorů)
-----------------------------------------------------------------------------------
.... L.K.Š. se odpoledne málem zabila v autě, takže jsme byli všichni rádi, že to dobře dopadlo a že s námi mohla večer vystupovat ....
.... Diváků sice ne příliš mnoho (asi 25), avšak v dobré kvalitě a složení (manž.Frišovi, Lenka Kaplanová, Mirek Němec s Evou L.S. Felgrovou, Trumpetka s J.T.M., 4 hoši z Č.Třebové ad. - ostatně „na svá představení nezveme každého″) ....
.... Jednoaktovka od TRIARIA velmi podařená, ohlasy příznivé, klasický ruský dekadentní specifický druh humoru, doprovázený urputnou klavírní hrou zdálky z horních pater zcela v duchu kusu ....
.... Naše vystoupení bylo poznamenáno nedostatkem světla zezadu, což mělo za následek, že Toncek a Pepa neviděli dobře do not. Pročež se v našem vystoupení vyskytovala řada drobných přehmatů až bloudění houštím málo viditelných not. V „Bourée“ jsme se jen zázrakem sešli poté, kdy Pepa zahrál jednu pasáž dvakrát, tu lehčí, kterou se mu nechtělo opustit, což jsme s Tonckem stínovali každý v poněkud jiných tóninách ....
.... V naší nekonečné dobrotě jsme po delším váhání věnovali br.Tru-mpetkovi 1 ks CD s barevným potiskem. S odstupem jednoho dne soudím, že by to mohlo resp.mělo být chápáno jako svatební dar ....

5. sezóna 2001
-----------------------------------------------------------------------------------
46. vystoupení 30.03.2002 - Regionální kolo PORTA Svitavy
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Po delší odmlce se konal návrat ztraceného syna konferenciéra Václava Součka, který celý den provázel, tak jak je u něj dobrým zvykem, kultivovaným, vtipným a smysluplným průvodním slovem, často adresovaným nám starým pamětnickým kusům v prvních řa-dách ....
.... Nasadili jsme 3 pečlivě vybrané kusy : „Jako jed„, „Zápas“ a ko-ntroverzní „Bylonebylo„. Nutno podotknout, že posledně jmenovaný kus poprvé v rámci svého uvádění konečně dopadl na živnou půdu inteligentního a chápavého publikumu, které se v některých přípa-dech kácelo smíchem ze židlí, což nás velmi potěšilo ....
.... Vyhlášení vítězů proběhlo v 19.30, načež první 3 vyhodnocené kapely zahrály po jednom, dvou a třech + jednom kouscích. Následovalo vystoupení občana J., kdysi úspěšného folkového pěvce, před jehož začátkem řady diváků kupodivu silně prořídly, což neuniklo občanu Součkovi, který tento jev s taktem sobě vlastním vtipně okomentoval. Inu, každý svého současného uměleckého úspěchu strůjce ....

-----------------------------------------------------------------------------------
47. vystoupení 10.04.2002 - Cykloglacensis Pastviny
Chata Bublačka
-----------------------------------------------------------------------------------
.... V rámci přípravy jsem si vzal cello domů a pilně cvičil škály a i jiné složitější pasáže. Jak se později mělo ukázat, na skleróze mi to nijak neubralo ....
.... Do Pastvin k chatě Bublačka (bývalé rekreační zařízení bývalého stavebního za mostem nedaleko autobusového nádraží, obecního úřa-du a zavřené hospody) jsme dorazili kolem 18.00 právě v době, kdy dorazili i cyklisté. Pozdravili jsme se s některými známými a odešli na procházku resp.naproti Korečkům, dorazivším vzápětí. Hned po zjištění, že tady se ještě drahnou dobu čepovat ani vařit nebude, jsme odjeli do hospůdky Na hrázi, kde jsme pilně debužírovali topinky, gulášky, steaky a světlé, řezané i zcela tmavé pivo, čímž jsme při veselých hovorech o nejrůznějších událostech „ze života“ vytvořili předpoklad dobrého rozpoložení pro další průběh událostí ....

-----------------------------------------------------------------------------------
134. zkouška 14.04.2002
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Rozebíráme minulé vystoupení ve Pastvinách, hodnotíce jej po-měrně kladně, přičemž přímo a bez vytáček pojmenováváme jedno-tlivé sklerotické výpadky. Když už jsme u sklerózy : museli jsme konstatovat, jestli Pepa čistě náhodou nepředstírá větší sklerózu, než doopravdy má, aby tolik nevyčníval nad nás ostatní již zaběhnuté sklerotiky ....

-----------------------------------------------------------------------------------
48. vystoupení 18.04.2002 - Delta klub Pardubice
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Naše vystoupení bylo vcelku prosto drobných přehmatů, tedy až na kus „Ztrácíš se„, kde se Tonckovi podvakráte zdálo, že slyší něco, co by nechtěl slyšet, takže pro jistotu přerušil a pak opět započal, av-šak hned napotřetí se zadařilo. Celý postup jsme pak zdůvodnili cíle-nou snahou potlačit v našem projevu přílišný professionalismus ....
-----------------------------------------------------------------------------------
49. vystoupení 04.05.2002 - Hudlovačka Hradec Králové
-----------------------------------------------------------------------------------
.... K této akci jsme se dostali skrzeva eventuelní účast na Zahradě, tedy šlo vlastně o jakýsi konkurz či předvedení své tvorby ....
.... Když jsem vzadu za podiem připravoval aparát i se všemi šňůrami k bleskurychlému zaplugování, pravila L.K.Š. : to já myslela, že to tam jen tak rychle zasuneš a už jsi hotový ! Tak tedy nevím ....
.... Po výkonu ještě chvíli sedíme, pozorujeme Xilt, jak rozmlouvá s porotou (porotce se zasmušilým výrazem kýve hlavou záporně, Xilt s
chápajícím výrazem kýve hlavou kladně) a posléze kolem 17.30 vy-rážíme k domovu ....

-----------------------------------------------------------------------------------
138. zkouška 18.05.2002
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Jelikož Pepa nemůže ject 21.06.2002 k Mikulcovi, byla provedena
náročná mailová a telefonická jednání s cílem zapojit br.Trumpetku. Ten naše pozvání, tak, jak jsme mu je předložili, přijal a proto svolá-na mimořádná zkouška s cílem vybrat, sjednotit resp.doučit. Nutno říci, že Trumpetka skoro nic nezapomněl a že zkouška probíhala vce-lku zdárně ....

-----------------------------------------------------------------------------------
50. vystoupení 28.05.2002 - Recitál v ZUŠ Ústí nad Orlicí
V.I.S. + TRIARIUS (Samanta + Oplechánek chilli lečo)
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Tradiční akci na závěr školního roku jsme tentokráte mírně posu-nuli na konec května, neboť v červnu Korečci na urlábu čiliže nelze hrát na náměstí a ostatně celý červen plný různých jiných akcí ....
.... Úvod patří divadelní skeči, předvedené venku pod vchodem, divá-ci jsou při té příležitosti zvednuti ze svých teplých židliček. Někteří divák K.B. je tak velmi zaujat mladou představitelkou jedné z hlav-ních rolí, že vůbec neslyší, co mu říkám ....
.... Druhá část večera rovněž patří divadlu a sice loutkovému předsta- vení Oplechánek chilli lečo. Mladí umělci zručně improvizovali vče-tně pregnantního závěru z řad diváka : zabalte to ....
.... Zvuk na podiu dobrý, odposlech je k nezaplacení. Kupodivu ani neděláme chyby a diváci jeví známky kladného přístupu ....
.... Červeného vína se vypilo asi 3.5 litru, takže něco, ale jen málo, zbylo ....

-----------------------------------------------------------------------------------
51. vystoupení 01.06.2002 - festival „MEDVÍDEK“
Jablonné nad Orlicí
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Akce, na kterou jsme se vmezeřili zásluhou konferujícího br.Kar- la, který se o nás zmínil hlavnímu pořadateli, se kterým jsme naváza-li kontakt, zaslali mu kompakt a posléze byli vybráni ....
.... Zvukař výborný, kteréhož jsme znali ze z Plzně, kde byl přítomen na scéně „U Jeffa“, kde jsme tehdá naprosto neskutečně vysmahli pe-kelným žárem. I on si po těch letech vzpomněl. Zvuk na vysoké úro-vni, i věčně nespokojená máma Korečková vyjadřovala uznání ....
.... Velkým kladem celé akce byla rovněž nevšední péče, věnovaná muzikantům. Jednak měli zvláštní vjezd a vstup zezadu, ale zejména měli svoje vlastní ubytovací a stravovací zařízení, kteréhož jsme hoj- ně využívali. Tak třeba jsme si dali gulášek s chlebíky prostými či mazanými domácí tvarohově-paprikovou pomazánkou s okurčičkou, nebo jsme si mohli objednat rozpustné kávičky, taktéž již mimo ob-jekt bylo k mání kvalitní pivínko se slovensky hovořící obsluhou. Zkrátka nehorázný luxus ....

-----------------------------------------------------------------------------------
52. vystoupení 22.06.- 23.06.2002 - Ústí u Staré Paky - chalupa
kolegy Mikulce
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Chalupa v Ústí u Staré Paky velmi pěkná, hudební stodola s muze-em totality pod hambalkami poutavě zajímavá. Pivo na vlastním če-pu Novopacký brouček 10°. Lidé vstřícně přátelští, se všemi si tyká-me jako za starých dobrých časů. Resp.prostředí vůbec jako za sta-rých dobrých časů ....

.... Ubytováváme se v cimerce v přízemí a vyjíždíme na oběd do Sta- ropacké sokolovny, kde dáváme krůtí řízečky s domácím bramboro-vým salátem (49,- !) a jako druhý chod zabijačkový gulášek s kned-líkem (40,- !). Pivo černý kozlík. Dále pak zmrzlinový pohár a vídeň-ská kávička, vše jmenované v nevídané kvalitě a množství. Kolem 14.00 volá mobil, že již dorazil Trumpetka i s J.T.M., pročež se vra-címe a v naší cimerce dáváme krátkou zkoušku ....
.... Po vystoupení, jsa zbroceni potem, dáváme pivínka a rozptyluje- me se po okolí, přátelsky rozmlouvajíce a drobně naslouchajíce dal-ším účinkujícím (Jakub Noha, Pavel Veith, Pavel Čáp). Taktéž s Tru-
mpetkovými zevrubně probíráme a rozebíráme nosná témata jako na-
př.svatba, zaměstnání, byt a manželský život ....

-----------------------------------------------------------------------------------
142. zkouška 26.09.2002
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Zkouška svolána k Pepovi na 18.00, pročež nestíhám a večeřím velmi rychle a málo. Bohužel, všichni ostatní přicházejí v klídku na 18.30, takže mě kromě prázdného žaludku může hřát dobré vědomí, že jsem zase jednou někam přišel včas ....

-----------------------------------------------------------------------------------
53. vystoupení 28.09.2002 - Nahrávání do radia - Habřinka
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Po příjezdu vybalujeme, lehce se občerstvujeme (někteří), zatímco
jiní si objednávám skvělý vepřový přírodní plátek se šunkou, vejcem, hranolky a bohatou oblohou, neboť není nic horšího, nežli hladový muzikant, že. To již vše nachystáno, zvukař Lojza připraven, pročež začínáme tvrdě pracovat ....
.... I další členové kapely neodolávají lákavým vůním z kuchyně a dávají si různé vydatné krmě jako např.roštěné se sýrcem, gulášky a tak ....
.... První odjíždí Pepa s děvčaty z GENERACE, my zbylí ještě chvíli sedíme, popíjíme kávičku a diskutujeme. Kolem 17.00 odjíždějí Toncek s L.K.Š., já ještě chvíli naslouchám a po příjezdu Madam odjíždím též. Doma béřu dcerku a jedeme zpátky, abych jí ukázal, jak se natáčí. Dáváme si dvě topinky s masovou směsí a kolem 20.00 odjíždíme již definitivně ....

-----------------------------------------------------------------------------------
146. zkouška 31.10.2002
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Na tuto zkoušku jsem omylem přišel o den dříve, pročež jsem ale-
spoň vyzkoušel nové umístění konektoru na violoncellu ....

-----------------------------------------------------------------------------------
147. zkouška 06.11.2002
-----------------------------------------------------------------------------------
.... L.K.Š. nám vypravuje o premiéře jejich divadelního souboru a ve vazbě na preludované dva budovatelské kusy natolik procítěně reci-tuje jeden z nich, až nám přichází na mysl, jestli není škoda kazit její umění naším hudebním projevem ....

-----------------------------------------------------------------------------------
148. zkouška 14.11.2002
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Nosným thématem jest odvolání cesty do Štěchovic, což nás nena-plňuje nijak zvláštním nadšením, když uvážím co dalo práce vyčlenit víkend volna. Pročež dumáme velmi pilně, leč marně, o tom, kam ji-nam ject, když už to takhle dopadlo. Drahnou chvíli si i ždímáme mozky, dá-li se o takové činnosti v rámci našeho tělesa vůbec hovo-řit, když tu náhle Toncek dostává dobrý nápad pověřit touto činností mámu Korečkovou, jejíž talent organizovat volný čas jiným osobám nám v tuto chvíli přichází neobyčejně vhod ....
-----------------------------------------------------------------------------------
54. vystoupení 16.11.až 17.11.2002 - Penzion „Zátiší“
Tři studně
-----------------------------------------------------------------------------------
1. den - sobota 16.11.2002
.... Nutno dodat, že při výběru náhradního místa k víkendovému po-bytu jsme se svěřili do dobrých rukou, neboť náhradou za Štěchovic-
kou oboru, kde jeleni měli chodit kolem romantické chatičky v obo-ře a tak podobně, vybrána chatička útulná dost dobře vybavená po-blíž rybníka Sykovec hnedle vedle rybníka Medlov na Vysočině ....
.... Hotel tento u rybníka Medlov stojící velmi veliký, vybudovaný v roce 1973 za těžký odborářský peníz v honosném duchu z mramoru, mahagonu, hliníku a skla. Jinými slovy Krym na Vysočině, avšak nic ve zlém, zejména uvážíme-li, jak se český kapitalista stará o dělnou třídu dnes, že ....
.... „Penzion Zátiší“velmi útulný včetně ochotného personálu, který již mezi dveřmi hlásí, že ku jídlu by bylo možné si objednat, slyšeli jste dobře, tatarský biftek. Pročež my tři staří pánové jásáme velice, neváhajíce ani vteřinu, zatímco zbytek výpravy vede prapodivné úva-hy na poněkud mlhavé teoretické bázi. Rozbalujeme nástroje a začí-náme klasickým již „Pozváním“ se „zbytky dnešní večeře“, což je velmi vtipná paralela ku tatarskému bifteku, který si udělal personál sám pro sebe, avšak nestačil dojíst všechno. Ještě, že jsme přišli a pomohli, že ....
.... Jediné, co narušuje jinak bezchybný průběh večera, je vedro a mo-je skleróza, neboť jsem si s sebou zapomněl vzít prakticky všechny důležité věci : fotoaparát, noty a chorus, přičemž zejména hra bez not je v některých případech dosti náročná, hlavně tehdy, když mi dobří kamarádi půjčují staré omšelé verze v lepším případě pojednané v jiných tóninách ....
.... Tatarský biftek, podávaný se 4 až 5 topinkami na hlavu, je prove-den naprosto bezchybně a dává nám některým takřka po 22 letech vzpomenout na chvíle našeho mládí. Dlabeme tedy jako na mlejn, bohatě česnekujíce a dávaje k lepšímu historky z dávných dob, kdy ještě nebylo AIDS, kapitalismus ani salmonelóza a kdy tatarský bif- tek byl záležitostí zejména tenkráte mladých progresivně orientova-ných intelektuálů. Na zejména mladé generaci však nelze nevidět, že jim náš hovor připomíná něco mezi třetihorami a dobou ledovou ....

-----------------------------------------------------------------------------------
56. vystoupení 19.12.2002 - ZUŠ Ústí nad Orlicí - konec roku
-----------------------------------------------------------------------------------
.... Původně mělo jít o kopii třebovské čajovny z předchozí neděle, avšak díky chorobě občana zastupitele Kopeckého, který vyfasoval neschopenku skrzevá vrtaný nos, se divadélko nekonalo, pročež tíha a zodpovědnost za průběh celého večera padla na naše bedra. Nutno poznamenat, že na bedra notně poznamenaná chorobami (Pepa, Kulda) resp.únavou (Toncek, Lenka) ....
.... Taktéž jsme dali pro tento čas nacvičené 3 koledy - „Den přeslav-
ný“, „U Betléma dnes Maria“ a „Byla cesta, byla ušlapaná“, aby-chom alespoň částečně zklidnili imperialisty zinscenované hektické období předvánočního hypermarketového nakupovacího a sháněcího šílení ....
.... Balíme, uklízíme a vysíláme první posly do hotelu Poprad, kde máme zamluven stůl včetně menu. Nutno konstatovat, že přestože výběr nebyl nejširší, nabízené dvě varianty a sice přírodní vepřový plátek a kuřecí kapsa s nivou včetně různých druhů příloh, zeleniny a tatarsossu byly podávány v takové kvalitě a množství, že ani jedno oko nezůstalo suché a obsluhující personál musel vyslechnout mnoho slov upřímné a nefalšované chvály ....
.... I přes všechna úskalí v cestu nám položená myslím, že lidé snad odcházeli spokojeni, aby se s námi zase někdy sešli ........ A to je prozatím konec. Jinými slovy : nebuďte smutní, sami jsme si to zavinili ....
.... Může však být, že až to zase někdy bude stát za to, provedeme sepsání volného pokračování ....